Základní informace o projektové kanceláři-ABE spol. s.r.o.


Naše společnost sídlí ve vlastním objektu na Praze 10 ve Štěrboholské ulici č. 35. Předmětem naší činnosti je komplexní projektová a inženýrská příprava výstavby, a to včetně zpracování investičního záměru, variantních studií a generelů, zajištění průzkumů a výchozích rešerží, znaleckých posudků a provedení diagnostiky staveb, obstarání nutných podkladů a projednání výchozích limitů pro vlastní návrh stavby.

Náplní naší činností je rovněž zpracování územně plánovací dokumentace, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení včetně veřejnoprávního projednání a obstarání potřebných povolení. V dalším stupni přípravy a realizace staveb zpracováváme projekty pro provedení stavby či zpracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby včetně technického servisu a součinnosti při uzavírání smluvních závazků.

Během výstavby běžně spolupracujeme s našimi partnery formou autorského a technického dozoru a rovněž organizačně zajišťujeme předávání a přejímání staveb, technickou kontrolu provedených prací i zajištění geodetických služeb. V rámci naší činnosti organizujeme a připravujeme podklady pro kolaudační řízení a přijímáme dohled nad odstraňováním kolaudačních závad.

Široké spektrum činnosti je orientováno zejména na navrhování pozemních staveb, jejich sanaci či rekonstrukci, stavební a statické posouzení, návrhy kompletní inženýrské infrastruktury a sestavování funkčních a provozních programů navrhovaných staveb.

Základní koncepční práce jsou zajišťovány vlastními pracovníky. Odborná profesní problematika je řešena v součinnosti s kooperujícími firmami a organizacemi. Náročné technické aplikace konzultujeme a posuzujeme ve spolupráci se zástupci státních zkušeben, TZUS Praha, CSI-bývalý VÚPS či Kloknerova ústavu při ČVUT. Rovněž tým profesních spolupracujících firem je stabilizovaný a jejich ověřená fundovanost nám tak dovoluje zvládat i technicky náročné a nestandardní projekty a přání stavebníků.

Jsme plně vybaveni výpočetní a reprografickou technikou (i pro možnost zpracování digitálních dat na CAD systému), což nám spolu s personálním obsazením umožňuje realizovat i technicky velmi náročné zakázky.

Za ABE spol. s r.o.


Ing. Jaroslav Jordán     a     Libor Novotný